footer-lint

Klachtenprocedure

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid, de leerkracht van uw kind dan wel de schoolleiding aan te spreken. Bij klachten kunt u in beroep doen op de ondersteuning door de intern vertrouwenspersoon.

Intern vertrouwenspersoon

Met de intern vertrouwenspersoon van onze school kunt u vrijelijk spreken. Alles wat naar voren komt, wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De intern vertrouwenspersoon kan, in samenspraak met u, verwijzen naar de extern vertrouwensinspecteur. Onze intern vertrouwenspersoon is Brigitta van den Berg. Zij is 3 dagen in de week aanwezig op school.

Extern vertrouwenspersoon

Binnen School of Understanding vindt men het belangrijk dat medewerkers, ouders en leerlingen een onafhankelijk persoon hebben waarbij zij een melding kunnen doen of een klacht kunnen indienen als er ongewenste omgangsvormen worden ervaren. Ingrid van Wezel is de externe vertrouwenspersoon. Om continuïteit te waarborgen zal zij, indien nodig, worden vervangen door haar collega Pepita David. De werkzaamheden richten zich op opvang, begeleiding en nazorg.

Contactgegevens extern vertrouwenspersoon:

Ingrid van Wezel
06-553 26 539
ivanwezel@chello.nl

www.david-vanwezel.nl